1. Kunpulu (Sawfish)
 2. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 9
 3. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 10
 4. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 11
 5. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 12
 6. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 13
 7. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 14
 8. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 15
 9. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 5
 10. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 6
 11. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 7
 12. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 8
 13. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 3
 14. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 4
 15. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 2
 16. Takataka - Gurindji Sign Language: Episode 1
 17. Kumpulyu (White Currant)
 18. Ngarlu (Sugarbag)
 19. Kawurn (Tobacco Ashes)
 20. Wirriji (Hair String)